• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารเผยแพร่
  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งองค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจัดทำ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการตามพระราชดำริต่อไป


เอกสารเผยแพร่

รายงาน/ผลการดำเนินงาน

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริพื้นที่ต่างๆ

จดหมายข่าว

หนังสือ

คู่มือ/หลักสูตร

โปสเตอร์

แผ่นพับ

แบบรายงาน/แบบบันทึก

 

 

 

ด้านบนp

 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓