• ความเป็นมา
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• การบริหารงาน
• หน่วยงานร่วมปฎิบัติ
• ติดต่อสำนักงาน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความเป็นมา

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ ทรงพบปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นโรคขาดสารอาหารและมีมาตรฐานทางการศึกษาต่ำ ทำให้ไม่สามารถศึกษาหาความรู้ เพื่อกลับไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้นได้

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยพระองค์ทรงทดลองทำ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการแรก และผู้สนองพระราชดำริ ได้แก่ คณะทำงานโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นบุคลากรสำนักพระราชวังร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ

            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๖ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพิ่มเป็นโครงการที่สอง และในปีเดียวกันนี้เอง โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง “ ตึกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ” ขึ้นภายในสวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานสำหรับคณะทำงานโครงการพระราชดำริสำนักพระราชวัง
  
            สำนักพระราชวังในขณะนั้นได้มอบหมายให้งานสวนเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินงาน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ งานสวนได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นกองบำรุงรักษาราชอุทยาน และงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม กองบำรุงรักษาราชอุทยาน

            แต่เนื่องจากกองบำรุงรักษาราชอุทยานมีภารกิจหลัก คือ การดูแลรักษาสวนในเขตพระราชฐานต่างๆ ประกอบกับงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้นมีจำนวนมาก  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑  ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการฝึกอาชีพ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้แก่ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้แก่ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโครงการพระราชดำริที่ได้ขยายตัวและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้ง “ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้นภายในบริเวณสวนจิตรลดา ให้เป็นที่ทำการใหม่แทนอาคารหลังเก่า (ตึกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) ซึ่งแล้วเสร็จใน ปีพ.ศ.๒๕๓๕   และพระราชทานนามว่า  “ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ชื่อย่อคือ “ สสท. ”  ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “ Office of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects ” ปัจจุบันสำนักงานโครงการฯ ได้ดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยร่วมปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานที่ตั้ง พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๒ - ๖๕๑๑, ๐ - ๒๒๘๑ - ๓๙๒๑ , ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓
โทรสาร ๐ - ๒๒๘๑ - ๓๙๒๓
เว็บไซต์ www.psproject.orgโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓