• ความเป็นมา
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• การบริหารงาน
• หน่วยงานร่วมปฎิบัติ
• ติดต่อสำนักงาน

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  - รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  - ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร

  - ดูแลกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

  - พัฒนาและส่งเสริมสินค้าในโครงการพระราชดำริ

  - งานทดลองและวิจัยตามพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาในโครงการพระราชดำริ

  - ปฏิบัติงานอื่นตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓