• ความเป็นมา
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• การบริหารงาน
• หน่วยงานร่วมปฎิบัติ
• ติดต่อสำนักงาน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

        เป็นองค์กรที่มีความพร้อมปฏิบัติงานพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

            ๑. ปฏิบัติงานตามพระราชดำริฯ ให้เกิดประสิทธิผล
            ๒. เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์

            จากพันธกิจ ๒ ประการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๑๒ ด้าน ดังนี้

            พันธกิจข้อที่ ๑ มี ๗ ยุทธศาสตร์ คือ
            ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
            ๒. การบริหารจัดการทุนการศึกษาพระราชทาน
            ๓. การบริหารจัดการงานพระราชทานความช่วยเหลือ
            ๔. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
            ๕. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริฯ
            ๖. การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
            ๗. การเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนา

            ยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้านนี้ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบของการบูรณาการใน ๔ เรื่องตามบริบทของชุมชนแต่ละแห่งซึ่งประกอบด้วย อาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัย การศึกษา การแก้ไขปัญหาความยากจน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

            พันธกิจข้อที่ ๒ มี ๕ ยุทธศาสตร์ คือ            
            ๑. การจัดองค์กรและระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
            ๒. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตามสายงาน
            ๓. การเสริมสร้างสวัสดิการและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของบุคลากร
            ๔. การจัดให้มีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเสริมสร้าง
                ประสิทธิภาพการทำงาน
            ๕. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
          
            
            ยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดสมรรถนะหลัก (core competency) ของสำนักงาน คือ การบริหารจัดการงานพัฒาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการธำรงค์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร (organizational culture) ที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดี นั่นคือ การทำงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลักดันคนดี ทั้งนี้โดยการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยึดหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (good governance) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เปิดเผย โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการไปสู่การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ในการให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบผลงาน และการควบคุมผลสัมฤทธิ์

 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓