• ความเป็นมา
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• การบริหารงาน
• หน่วยงานร่วมปฎิบัติ
• ติดต่อสำนักงาน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบริหารงาน

           โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีบริหารงานโดยแบ่งงานออกเป็น ๔ แผนก ได้แก่

            ๑. แผนกปฏิบัติการ ๑
            ๒. แผนกปฏิบัติการ ๒
            ๓. แผนกวิชาการ
            ๔. แผนกอำนวยการ

แผนกปฏิบัติการ ๑ และแผนกปฏิบัติการ ๒

          แผนกปฏิบัติการ ๑ และ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ วิเคราะห์แนวพระราชดำริ สำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่โครงการและพื้นที่พิเศษตามพระราชดำริ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ร่วมทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง กำหนดวิธีการปฏิบัติและงบประมาณ ตลอดจนการประสานและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชดำริ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานภาคเหนือ งานภาคกลาง   งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานภาคใต้ และงานแผนรวม


แผนกวิชาการ

            แผนกวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ งานประเมินผลและงานประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริิ


แผนกอำนวยการ

         แผนกอำนวยการมีหน้าที่อำนวยการในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน และการประชาสัมพันธ์ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายธุรการและการเงิน ฝ่ายเผยแพร่ และฝ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนา
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓