หน่วยงานร่วมปฏิบัติ            โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีหน่วยงานร่วมปฏิบัติ ดังนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ได้แก่
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กรมประมง
  กรมปศุสัตว์
  กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ได้แก่
  กรมป่าไม้
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงมหาดไทย   ได้แก่
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข   ได้แก่
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  กรมอนามัย
  กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึกษาธิการ   ได้แก่
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ได้แก่
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการต่างประเทศ   ได้แก่
  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ได้แก่
  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กรุงเทพมหานคร    ได้แก่
  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานอื่นๆ    ได้แก่
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สภากาชาดไทย
องค์กรระหว่างประเทศ   ได้แก่
  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
  โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ
(WFP:The United Nations World Food Programme)

 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓