• แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
• แผนภูฟ้าพัฒนา
• แผนการพัฒนาอาชีพ


 

   
  
 แผนการพัฒนา

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำแผนการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
  - แผนระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ PDF file
  - แผนระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ PDF file
  - แผนระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ PDF file
  - แผนระยะที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ PDF file
  - แผนระยะที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ PDF file
แผนภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙PDF file
แผนพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ PDF file
 

 

 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓