ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
• ด้านการพัฒนาอาชีพ
• ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
• ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห์
• ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

PDF file รายงานผลโครงการ กพด. ปี ๕๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศไทยตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ทรงพบเห็นสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค เป็นโรคขาดสารอาหาร และสุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วย ไม่แข็งแรง ขาดการศึกษา สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

           ดังนั้นเมื่อทรงสำเร็จการศึกษา จึงทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยทรงทดลองทำโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๓ โรง เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร  ปัจจุบันการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้  

          “ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองเป็นคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

           ปัจจุบันมีพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด  ๗๗๖  แห่ง  กระจายอยู่ทั้ง ๔ ภาคของประเทศ  ประกอบด้วย

 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน  ๑๗๘  โรงเรียน 

 • โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน ๑๙๓  โรงเรียน 

 • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดน่าน จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๗๖ ศูนย์  และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ๑ แห่ง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  รวม ๒๗๗ ศูนย์

 • โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลสาม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดตาก จำนวน ๑๕ โรงเรียน 

 • โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในพื้นที่จังหวัดน่าน  จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา จำนวน ๕๐ โรงเรียน 

 • โรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก จำนวน ๓๘ แห่ง

 • โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕ โรงเรียน

  (ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๔)

          
ตัวอย่างโครงการหลัก

 • โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 • โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
 • โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
 • โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
 • โครงการส่งเสริมสหกรณ์
 • โครงการฝึกอาชีพ
 • โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


  โครงการที่เป็นกิจกรรม

 • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูอาสาสมัครในโครงการพระราชดำริ
 • โครงการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • โครงการเสริมศักยภาพงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดนครนายก
 • โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
 • โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่)
 • โครงการค่ายฝึกอบรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
 • โครงการโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
 • โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ
 • โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย
 • โครงการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา
 • โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • โครงการนิเทศติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
 • โครงการอนุรักษ์ต้นรัก และภูมิปัญญาการเจาะเก็บยางรักสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓