ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
• ด้านการพัฒนาอาชีพ
• ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
• ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห์
• ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาความยากจน ขาดบริการด้านสาธารณสุข และขาดโอกาสทางการศึกษาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นับเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ทรงเห็นความสำคัญ  โดยมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น มีร่างกายที่แข็งแรง ได้รับการศึกษา และสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


           อย่างไรก็ตามทรงตระหนักว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพียงกลุ่มเดียว คงไม่เพียงพอ ที่จะทำให้เกิดความมั่นคง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ต้องช่วยเหลือ ครอบครัวของเด็กและเยาวชนในชุมชนนั้นด้วย พระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร  ด้วยการดำเนินงาน “การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา โดยมีพระราชประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ขึ้นมาเพื่อนำไปจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ครอบครัวของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถ พึ่งตนเองได้ และยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทักษะในการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกด้วย


           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ เงินทุนสำหรับการดำเนินงาน จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตที่จำเป็น รวมทั้งช่วยหาตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วย


           การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้

           
          “ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถที่จะ สร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยัง เป็นการพัฒนาศักยภาพ ทางการตลาด   ในด้านการผลิตการบริหารจัดการกลุ่ม  และมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ”


           พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี    เป็นพื้นที่ที่อยู่ตามแนวชายแดน   ซึ่งห่างไกลความเจริญ
การคมนาคมไม่สะดวก และเป็นพื้นที่ที่มีความขาดแคลน ได้แก่ พื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ และพื้นที่อื่นๆ ตามพระราชประสงค์


           ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร  ทั้งหมด ๑๓๔ กลุ่ม ทั่วทั้ง ๔ ภาคของประเทศ  และมีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๓,๓๔๒ คน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ในพื้นที่ประสบภัยต่างๆ อาทิ พื้นที่ จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยสึนามิ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งประสบอุทกภัย เป็นต้น (ข้อมูลปี ๒๕๕๙)

กลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

           การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญให้แก่สมาชิกในกลุ่มอาชีพในหลายๆด้าน อาทิ

 • การส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม

 • การฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น

 • การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในเรื่อง การคิดต้นทุน การทำบัญชีต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง

 • จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตที่จำเป็น

 • จัดหาตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ เช่น ร้านภูฟ้า ร้านในงานกาชาด และร้านในตลาดท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพ

 • จัดตั้งกองทุนพระราชทาน เพื่อให้กลุ่มใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าของกลุ่ม

 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

           

                    
               กลุ่มอาชีพประชาชน
                  ตามพระราชดำริ


            การดำเนินกิจกรรมของโครงการ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงทำให้เป็นที่นิยมทั้งตลาดในประเทศและนอกประเทศ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในโครงการ จำนวน ๗ กลุ่ม ดังนี้

           ๑. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
           ๒. กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
           ๓. กลุ่มเครื่องจักสานและแกะสลัก
           ๔. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
           ๕. กลุ่มผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
           ๖. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปักและตกแต่งผ้า
           ๗. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า (ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติทอมือกะเหรี่ยง)

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ  ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ร่วมปฏิบัติงาน   ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์  และการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือให้แก่สมาชิก  ดังโครงการที่ได้ดำเนินงานแล้ว อาทิ
 • โครงการฝึกอบรมเทคนิคการย้อมผ้าสีธรรมชาติของกลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านป่าสัก อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 • โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก
 • โครงการประชุมสัมมนาวางแนวทางการผลิตสินค้า แปรรูปแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี แม่บ้านนายาวตัดเย็บ แม่บ้านนายาวกลุ่มทอผ้าขาวม้า แม่บ้านนายาวจักสานและเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ ให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าและกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 • โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำบัญชี และพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปถั่วลิสงคั่วทราย เพื่อเพิ่มมูลค่ากลุ่มเกษตรกรบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ
 • โครงการประชุมเพื่อวางแผนการผลิตสินค้า กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
 • โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาอาชีพประชาชนในหมู่บ้านเขตบริการการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการประชุมวางแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ หมู่บ้านในเขตบริการการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
 • โครงการประเมินผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และสมาชิกโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓