ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
• ด้านการพัฒนาอาชีพ
• ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห์
• ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

PDF file แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ

 

 

 

 

 


 

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ที่ทรงพบว่าประชาชนมีความยากจนมาก ประสบปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย โดยดำเนินงานพัฒนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาเหล่านี้ ด้วยการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ในเบื้องต้น

           การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ได้พัฒนาพื้นที่ตามสภาพปัญหา ทั้งด้านการเกษตร โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เฉพาะตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง ๔ ภาคของประเทศ โดยรูปแบบของการพัฒนาประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาพื้นที่การเกษตร การปรับรูปแปลงนา การส่งเสริมพันธุ์พืชที่เหมาะสมการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชม การพัฒนาทางสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น

           ปัจจุบันมีการดำเนินการพัฒนาเป็นโครงการเฉพาะพื้นที่ ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่

 

 

 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓