ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
• ด้านการพัฒนาอาชีพ
• ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
• ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห์
• ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาเป็นเวลานาน ด้วยพระเมตตาซึ่งไม่จำกัดเฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น      ยังพระราชทานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มองโกเลีย ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต    รวมทั้งกลุ่มประเทศเอเชีย    ในการพระราชทานความร่วมมือระดับนานาชาตินี้ มีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศเหล่านั้น ให้มีสุขภาพดี มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            ปัจจุบันมีโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการ อาทิตัวอย่างโครงการ
 • โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าในการพัฒนาเด็ก
 • โครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 • โครงการศึกษาดูงานโครงการอาหารโรงเรียน สำหรับคณะจากรัฐบาลประเทศมองโกเลีย ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทูตพิเศษเพื่อโครงการอาหารโรงเรียน ของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ
 • โครงการความสัมพันธ์ไทย-จีน
  • การสัมมนาเรื่อง “ การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน : สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่ออนาคต ”
  • การสัมมนาเรื่อง " สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "
  • การสัมมนาเรื่อง “ ปณิธานสีเขียว เพื่อชนบทสะอาด ”
  • โครงการหมู่บ้านความร่วมมือไทย-จีนไร้มลพิษ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 • โครงการฝึกอบรม เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรโภชนาการและสุขภาพอนามัย สำหรับครูจากแขวงเซกองและแขวงอัตตะปือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการศึกษาดูงานอาหารโรงเรียน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในราชอาณาจักรภูฏาน
 • โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านกะดงกะนิ อำเภอโบกาเลย์  ภาคอิระวดี สหภาพพม่า ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • โครงการความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต
 • โครงการความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • โครงการความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓