ข่าวกิจกรรมโครงการ

 


สสท.จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระยะที่ ๔ (๒๕๕๐- ๒๕๕๙) มีผู้แทนจาก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๐ คน เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหาอุปสรรค และรับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับใช้ จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ระยะที่ ๕ ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐