ข่าวกิจกรรมโครงการ

 


สสท.ประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาต้นแบบ และสามเณรต้นแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดน่าน โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษา สสท. และคณะร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สสท.