ข่าวกิจกรรมโครงการ

 


สสท.จัดอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๑๗ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านสังคม พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ โอกาสนี้มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๙๘ คน ได้ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนชาย จำนวน ๕๙ คน ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ และนักเรียนหญิง จำนวน ๑๓๙ คน ได้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ เมื่อวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี