ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ ปี ๒๕๖๑ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการฯ และให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริฯ โดย มีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สสท. เป็นประธาน นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ และนางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสท.