ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. ร่วมกับบริษัท เซ็นโทรวิชั่น จำกัด จัดประชุมสรุปผลการถ่ายภาพทางอากาศจากดาวเทียม ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนผังในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ โดยมีพันเอกหญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษา สสท. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสท.