ข่าวกิจกรรมโครงการสสท. จัดค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมนักเรียนในพระราชานุเคราห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๒๑ คน เพื่อทบทวนความรู้ทางวิชาการ แนะแนวเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของนักเรียน ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๐