ข่าวกิจกรรมโครงการสสท. จัดการสอนเสริมแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๖๒ คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้พร้อมสำหรับการเรียนและการเตรียมตัวสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย