ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สสท. จัดประชุมให้ความรู้ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ food processing unit อย่างง่าย แก่เจ้าหน้าที่ สสท. โดยมี ดร.วิสิฐ จะวะสิต จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สสท.