ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท.จัดประชุม เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงาม ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน และประชาชนที่สนใจ โดยมี นายวิมล จันทรโรทัย ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สสท.