ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สสท. จัดประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ มีพื้นที่ดำเนินการ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน เลย เชียงใหม่ ตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๔๒ อำเภอ มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ๙๕๘ ชุมชน และมีพื้นที่ในการปลูกป่า จำนวน ๗๑,๕๙๒ ไร่ ที่ประชุมมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การปรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ รวมทั้งแผนการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ การจัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการสร้างป่าสร้างรายได้ และการดำเนินโครงการนำร่องสาธิตการสร้างป่าสร้างรายได้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ซึ่งได้มีการจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว และจะแจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอให้มีการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด รวม ๑๑๔ กลุ่ม โดยงบประมาณกรมการปกครอง

ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสสท.