ข่าวกิจกรรมโครงการ

สสท. จัดประชุมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ มีการประชุมหารือในเรื่องการดำเนินโครงการนำร่องสาธิตการสร้างป่า สร้างรายได้ โดยกรมป่าไม้ จะเข้าดำเนินการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ – ๔๑ ซึ่งจะมีโรงเรียนนำร่อง กองกำกับละ ๑ โรงเรียน นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ ในระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว

สำหรับโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วงวันที่ ๒ กันยายน- ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด รวม ๔๘ กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในเรื่องแผนการดำเนินงานของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สสท.