ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สสท. จัดประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้แทนจากกรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สสท.