ข่าวกิจกรรมโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษา สำหรับพระภิกษุ และครูฆราวาส ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง และจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน ๕ ทุน โดยผู้ที่ได้รับทุนพระราชทาน จะต้องเป็นพระภิกษุ หรือฆราวาส ที่เป็นผู้บริหาร หรือครูที่สอนด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ และครูฆราวาสมีโอกาสศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นศาสนทายาท และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนต่อไป

โดยเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สสท. ได้จัดประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนพระราชทาน ดังกล่าว ณ ห้องประชุม สสท. โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.โรจน์ คุณอเนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ทางคณะพิจารณา และสัมภาษณ์ คัดเลือกต่อไป