การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตาก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้า ฯ ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ใน ๕ อำเภอ ของจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ คือ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆ การดำเนินการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ มีการจัดตั้งสถานศึกษาใน ๓ สังกัด ดังนี้
 

สังกัด\ปี ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘     รวม/แห่ง
ร.ร./ศกร.ตชด.(กก.ตชด.๓๔) - ๑๑
ศศช.(ศนจ.ตาก) ๓๘ ๕๗
ร.ร./หร.(สพท.ตากเขต ) - ๑๐

รวม

๔๙ ๑๐ ๑๒ ๗๘


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในอีก  เช่น
    ๑. การก่อสร้างและพัฒนาอาคารเรียนพร้อมระบบน้ำ
    ๒. การก่อสร้างหอพักนักเรียน
    ๓. การก่อสร้างบ้านพักครู                                                                           
    ๔. การจัดจ้างครูอัตราจ้าง
    ๕. การอบรมพัฒนาครู
    ๖. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
    ๗. การพัฒนาห้องสมุด
    ๘. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    ๙. การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
     ปัจจุบันยังพบว่ามีบางพื้นที่ยังไม่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีอยู่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงร่วมกับ สพท.ตากเขต ๒ กก.ตชด.๓๔ ศนจ.ตาก จัดประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เพื่อกำหนดหมู่บ้านเป้าหมายสำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ ๒ (๒๕๔๙–๒๕๕๐) เพิ่มเติมและพัฒนาโรงเรียนในโครงการที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรองรับและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เบื้องต้นมีพื้นที่ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ๒ กลุ่ม คือ โรงเรียนและห้องเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง และโรงเรียนในอำเภออุ้มผาง ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้

    ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนและห้องเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิง
        โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงจะดำเนินการจัดการศึกษาจนถึงช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-ม.๖) ในสายสามัญหรือสายอาชีพ และดำเนินการจัดกลุ่มพื้นที่ทางการศึกษาในห้องเรียนสาขาวะโดรโกร   และห้องเรียนสาขาตอปล้าคี เพื่อรองรับนักเรียนจากห้องเรียนสาขาอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในช่วงชั้นที่สูงขึ้นในโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง และขยายการจัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖)   ทั้งนี้จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้าน แม่ระเมิงและห้องเรียนสาขาอื่น ๆ เช่น อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น

 
   ๒. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภออุ้มผาง

         ๒.๑ การจัดตั้งสถานศึกษาใหม่

                 ๑) บ้านมอนตารัว หมู่ ๑๐ ตำบลแม่จัน ศนจ.ตาก ดำเนินการสำรวจข้อมูล หากมีความเหมาะสมให้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
                 ๒) บ้านป่าพลู หมู่ ๓ ตำบลแม่ละมุ้ง ศนจ.ตาก ดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
                 ๓) บ้านซอแมะโกร หมู่ ๔ ตำบลแม่จัน จัดตั้งเป็นห้องเรียนสาขา ในความดูและของโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
                ๔) บ้านทิบาเกะ หมู่ ๘ ตำบลแม่จัน ร.ร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ทำการจัดครูเข้าไปสอนในชั้นเตรียมความพร้อม และเด็กโตให้ข้ามฝั่งไปเรียนที่ ร.ร.ตชด.บ้านแม่จันทะ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔

        
๒.๒ การขยายชั้นเรียนช่วงชั้นที่ ๒
                     ให้ดำเนินการขยายการจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ ๒ ใน ศกร.ตชด./หร.สาขา/ศศช. ดังนี้
                ๑) ห้องเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้แก่ บ้านทิโพจิ บ้านนุโพ บ้านทีจอชี และบ้านกุยเลอตอ
                ๒) โรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ได้แก่ บ้านเลตองคุ บ้านแม่จันทะ บ้านหม่องกั๊วะ

        
 ๒.๓ การจัดตั้งโรงเรียนเอกเทศ
                   จัดตั้งห้องเรียนสาขายะโม่คี ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง เป็นเอกเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐

         
 ๒.๔ การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส
                  พัฒนาโรงเรียนบ้านกล้อทอ และโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ให้สามารถจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายการศึกษาในช่วงชั้นที่ ๔ ของโรงเรียนดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ตามลำดับ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้น และสามารถจัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้พอเพียงสำหรับจัดการเรียนการสอน


หมายเหตุ        ร.ร./ศกร.ตชด. คือ โรงเรียน/ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
                     กก.ตชด.๓๔ คือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
                     หร. คือ ห้องเรียนสาขา
                     สพท.ตาก เขต ๒ คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
                     ศศช. คือ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
                     ศนจ.ตาก คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก