โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ

หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน  ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน  และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน   และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน  และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน  ห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ และโรงอาหาร-ห้องครัว

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ โดยเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา  ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๐ คน เป็นชาย ๓๙ คน หญิง ๒๑ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน๖ นาย และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน