โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน

หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน  ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ ๑ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน  และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล ร้านตัดผม โครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงอาหาร-ห้องครัว  ห้องสมุด และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ จังหวัดพิษณุโลก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖     โดยเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๕ คน เป็นชาย ๒๓ คน หญิง ๒๒ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน