โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ

หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน  ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน  และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน   โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ ๒ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน  และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โครงการฝึกอาชีพ ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร-ห้องครัว การสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และห้องพยาบาล

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา  ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๓ คน เป็นชาย ๓๔ คน หญิง ๒๙ คน และมีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย