โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน  ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน  และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน   และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน  และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการฝึกอาชีพตัดผม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ-ทอผ้า โรงอาหาร-ห้องครัว และห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา  ปัจจุบันมีนักเรียน ๓๗ คน เป็นชาย ๒๑ คน หญิง ๑๖ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน