โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแสมใหญ่

หมู่ที่ ๔ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย ครูพลเรือน ๒ คน  ผู้ดูแลเด็ก  ๒ คน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน  และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ ๒ ราย  และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน  และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรการการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ การสาธิตการเรียนการสอน โรงอาหาร-ห้องครัว โครงการฝึกอาชีพ ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเปิดสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา   ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๙๙ คน เป็นชาย ๑๐๒ คน หญิง ๙๗ คน  มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย  ครูจ้างสอน ๒ คน  และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน