โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑


หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน  ๔ นาย ครูพลเรือน ๒ คน ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน  และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน  และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ห้องสมุด โครงการฝึกาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตำข้าวซ้อมมือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร กิจกรรมสหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวขนาดเล็ก และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

               
ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

               
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.. ๒๕๒๘ โดยเปิดสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา  ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๒๗ คน  เป็นชาย ๑๑๐ คน หญิง ๑๑๐ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๔ นาย ครูจ้างสอน ๒ คน และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน