ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะครู และผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากราชอาณาจักรภูฏาน
เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
 

               
               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นยูรุง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นวานาข่า และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเกเนข่า  พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน ๑๕ คน ซึ่งเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ พร้อมทั้งคณะวิทยากรและผู้ร่วมดำเนินงานโครงการฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  พร้อมกันนี้ได้พระราชทาน ประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนโรงเรียนทั้ง ๓ โรงด้วย

 พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
 พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนโรงเรียน
 ผู้แทนคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกทอดพระเนตรผลการดำเนินโครงการฯ


 ผู้ร่วมดำเนินงานโครงการ