ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ
และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

           

    

                วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร  ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจบุรี รายละเอียดดังนี้ 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย ผู้ดูแลเด็ก ผู้แทนนักเรียน พันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๐ ราย พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องเรียนเด็กปฐมวัย และห้องสมุด จากนั้นเสด็จฯ ไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร โครงการฝึกอาชีพ ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนเด็กปฐมวัย กิจกรรมสหกรณ์  ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน

                จากนั้นเสด็จฯ ไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องสมุด ห้องเรียนเด็กปฐมวัย ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน โรงอาหาร  โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
 

                กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี คลิกที่นี่