ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงร่วมงานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน
เรื่อง สหกรณ์ : พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
 

 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ เรื่อง “ สหกรณ์ : พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ” และทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “ สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่งคง ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕  ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์จัดหาและจำหน่ายสินค้าแห่งประเทศจีน ร่วมกันจัดขึ้น โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์จีนและไทยในอนาคต มีผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและจีน เข้าร่วมการสัมมนากว่า ๕๐๐ คน มีผู้บริหารและทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์เป็นวิทยากรบรรยาย อาทิ เรื่องการจัดการและการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย การส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรของประเทศจีน เป็นต้น

                โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ  “ สหกรณ์ : พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานในโรงเรียน ตามพระราชดำริ ในถิ่นทุรกันดาร ตัวอย่างกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ระบบสหกรณ์ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 


                จากนั้นทรงบรรยาย เรื่อง “ สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่งคง ”  ซึ่งสหกรณ์นักเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน มีนักเรียนเป็นสมาชิก ไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไร แต่เป็นการปลูกฝังคุณธรรมในการดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น ทั้งความซื่อสัตย์ จริงใจ ความเมตตากรุณา การรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันและกัน มีสำนึกต่อส่วนรวมและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น อันจะเป็นเครื่องนำความสุข ความสงบมาสู่ทุกคนในสังคม เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ วางรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชนและประเทศชาติ   

                กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่ดำเนินการ เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิต โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาช่วยในการให้ความรู้  คำแนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนให้ดำเนินงานได้