ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ
และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์
 

 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

   

                กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกที่นี่