โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย

หมู่ที่ ๖ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๑ นาย ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน  พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา และชั้นอนุบาล ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โครงการฝึกอาชีพตัดผม และห้องพยาบาล

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย  เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดสงขลา เปิดทำการตั้งแต่ พ.. ๒๕๒๖ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๓๗ คน เป็นชาย ๑๒๓ คน หญิง ๑๑๗ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน ครูอาสา ๑ คน และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ๑ คน