โรงเรียนบ้านเปล

หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครู ๑ คน และผู้แทนนักเรียน จากนั้นทอดพระเนตรห้องสมุด ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ห้องฝึกอาชีพนวดแผนไทย การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผลิตภัณฑ์การแปรรูปและการถนอมอาหาร กิจกรรมสหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย  เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ   ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนบ้านแปล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.. ๒๕๐๓  โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๗๕ คน เป็นชาย ๔๙ คน หญิง ๒๖ คน มีครู ๗ คน และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ๑ คน