โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย

หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๑ นาย ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ การปรุงอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ชั้นเรียนเด็กก่อนวัยเรียน และห้องพยาบาล

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดสงขลา เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ
.. ๒๕๔๓ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๕๓ คน เป็นชาย ๘๒ คน หญิง ๗๑ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๑๐ นาย และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน