โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต

หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานสิ่งของแก่ ครูตชด. ๑ นาย  ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร และการผลิตบอนสีเพื่อการค้า

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต  สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จังหวัดยะลา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.. ๒๕๓๓ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม  ถึงระดับประถมศึกษา  ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๗๗ คน เป็นชาย ๑๐๑ คน  หญิง ๗๖ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน