โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์

หมู่ที่ ๔ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครู ๑ คน ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน การนี้ประธานมูลนิธิฮารมานซิงห์ ฮารบันส์กอร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารการก่อสร้างอาคารพระราชทาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน  พร้อมกันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย อาคารพระราชทาน

                จากนั้นทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิชาการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปรุงอาหารเลี้ยงนักเรียน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษฏ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.. ๒๕๓๘ โดยเปิดสอนระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๓๕ คน เป็นชาย ๕๘ คน หญิง ๗๗ คน มีครู ๘ คน และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ๑ คน