ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๔ โรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้วย