โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี

หมู่ที่ ๕ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๑ นาย ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน

                ทอดพระเนตรห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอน ห้องสมุด ห้องทำอาหาร ผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต โครงการฝึกอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาล จำนวน ๙ ราย

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย  เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ   ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล - คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี  สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดสงขลา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.. ๒๕๕๓  โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๖๔ คน เป็นชาย ๘๘ คน หญิง ๗๖ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย  ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ๑ คน