โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง

หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๑ นาย ผู้แทนนักเรียนและพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา และชั้นอนุบาล การปรุงอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

                คณะทำงานคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือ พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการและการสาธิตการสอน จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องพยาบาล ห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดสงขลา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.. ๒๕๒๘  เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๒๐ คน เป็นชาย ๖๑ คน หญิง ๕๙ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๙ นาย และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน