ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังนี้

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า

 

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คลิกที่นี่