ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดชุมพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

- โรงเรียนบ้านไอร์โซ หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามิยะห์ หมู่ที่ ๑ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

- โรงเรียนบ้านปาหนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดชุมพร คลิกที่นี่