ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียน และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ การสาธิตการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กลุ่มอาชีพชุมชน โครงการฝึกอาชีพนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ ปุ๋ยชีวภาพ และการพัฒนาที่ดิน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี คลิกที่นี่