ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๙ โรงเรียน

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครนายก คลิกที่นี่