ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๗๘๗ คน เฝ้าทูลละอองพระบาท และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปใช้สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพระราชทานโล่รางวัลเกียรติคุณแก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔ นาย ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น จำนวน ๔ นาย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โอกาสนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อด้วย