ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงผนวกสะเต็มศึกษา (STEM) และนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับรางวัล อาทิ รางวัลเหรียญทอง เครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา , รางวัลเหรียญเงิน โครงงานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย loT, รางวัลเหรียญเงิน 3D print เป็นต้น

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณรนักเรียน มีการฝึกให้สามเณรนักเรียนหล่อแม่พิมพ์ปูน แกะสลักกะลามะพร้าวเป็นการ์ตูน ทำเป็นกระถางต้นไม้ และแจกัน

ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับกิจกรรมห้องสมุด มีการให้สามเณรนักเรียนทำปกหนังสือด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง

ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา จำนวน ๓๘๘ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ มีผู้ป่วยที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๒ คน

โรงเรียนวัดสระแพงใหญ่ เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปัจจุบันมีสามเณร ๒๐๔ รูป มีครูพระภิกษุ และฆราวาส รวม ๑๖ รูป/คน สำหรับภาวะโภชนาการของสามเณรนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะตามเกณฑ์ และมีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน ๖ รูป

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณรนักเรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของสามเณรนักเรียน การสาธิตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทาง DLIT และ DLTV และกิจกรรมของสามเณรนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ได้แก่ กิจกรรมฝึกอาชีพสามเณรนักเรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งบริการตรวจรักษาประชาชนและผู้ป่วยที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ปัจจุบันมีสามเณร ๗๒ รูป ในระยะแรกดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่วัดศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม ต่อมาย้ายมาทำการสอนที่วัดกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด โดยเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินการสอนทั้งสายสามัญและทางธรรมควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนวัดบ้านโนนคูณวิทยา โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ และโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ คลิกที่นี่