ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

-โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

-โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

-โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร คลิกที่นี่